Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Пам’ятай про великі дні наших Визвольних змагань

Богдан Хмельницький

?

Політика конфіденційності

English text below

Під час перегляду матеріалів даного сайту деяка інформація може зберігатися у файлах Cookie. Ці файли встановлюються даним сайтом або ж третіми особами на вашому пристрої (смартфоні, планшеті або персональному комп’ютері).

Даний документ повідомляє читачеві про використання файлів cookie на даному сайті, а також надає всю необхідну інформацію про cookie-файли.

Що таке файли Cookie?

Кожен файл Cookie – це короткий чистий тексту (plain text), яким обмінюються браузер на вашому пристрої та веб-сайт, яуий ви читаєте. Оскільки цей файл зберігається на вашому пристрої, само його існування є свідченням ваших відвідин даного сайту. Окрім того, в тексті файлу можуть зберігатись деякі налаштування, зроблені вами під час перегляду даного сайту.

Найчастіше користувачі автоматично приймають cookie. Також їх можна вимкнути в налаштуваннях браузера, або ж налаштувати роботу з цими файлами так, щоб кожен раз отримувати сповіщення про відправлення відповідних cookie.

Є кілька типів файлів cookie. Але найчастіше використовуються два з них – постійні і сесійні. Сесійні cookie використовуються тільки до моменту, поки користувач не закриє свій браузер. А постійні зберігаються на комп’ютері, поки користувач не видалить, або поки не закінчиться термін їх дії.

Які файли cookie використовує даний сайт

Під час перебування користувача на даному сайті використовуються наступні види cookie.

Рекламні cookie. Використовуються для того, щоб адаптувати рекламу на сайті під інтереси конкретного користувача. Також з їх допомогою вимірюється ефективність реклами.

Рекламні файли cookie допомагають підібрати оголошення, які можуть бути цікаві і актуальні конкретному читачеві. Також вони сприяють налаштування системи таким чином, щоб не показувати постійно одну і ту ж рекламу.

Детальніше про cookie-файли різних рекламних платформ можна прочитати в офіційних інструкціях:

Adsense: support.google.com

Admanager: support.google.com

Технічні cookie. Вони запам’ятовують певні налаштування, які користувач може зробити на даному сайті.

Деякі сторінки містять додатковий навігаційний блок, і для них постійні cookie запам’ятовує сам факт відобрахення / приховування блока, його положення на сторінці та установки елементів управління цього блоку.

Деякі сторінки містять блок сортування інформації – установки сортування, відмінні від прийнятих за умовчанням, зберігаються у сесійному cookie.

Cookie-файли для збору аналітики. Вони допомагають сайту і спеціальним сервісам, якими користується сайт, вимірювати свою аудиторію. Ці дані дуже корисні, щоб проводити оцінку свого контенту, його корисності читачеві і вдосконалення наданої інформації.

Дані файли cookie можна відключити. Щоб це зробити, необхідно встановити розширення у своєму браузері.

Більш докладну інформацію про файли Google Analytics можна прочитати в офіційній інструкції: support.google.com

Cookie для соцмереж. Цей вид файлів призначений для можливості ділитися матеріалами сайту в соціальних мережах.

Коли користувач натискає на кнопку «поділитися» в Twitter, Facebook, Telegram або Viber, відповідна соцмережа cookie ідентифікує вас.

Більше інформації про те, навіщо соціальних мереж файли cookie, а також ознайомитися з політикою конфіденційності можна за посиланнями нижче.

Facebook: facebook.com

Twitter: twitter.com

Дані cookie також можна відключити в браузері.

Відмова від використання cookie

Користувач може відмовитися від використання файлів cookie. Для цього їх необхідно відключити в браузері. Це ніяк не вплине на роботу переважної більшості сторінок даного сайту.

Також користувач може відключити cookie частково, або налаштувати по-своєму.

Докладні інструкції про те, як це зробити, можна знайти за посиланнями нижче.

Інструкція для Google Chrome

Інструкція для Firefox

Інструкція для Opera

Інструкція для Safari

Інструкція для Edge

Інструкція для Internet Explorer

Оновлення Політики конфіденційності

Ми можемо оновити дану Політику конфіденційності в будь-який час. Перевірити актуальну версію Політики конфіденційності Ви можете на цій сторінці.

Privacy policy

When viewing the materials of this site, some information may be stored in cookie files. These files are installed by this site or by third parties on your device (smartphone, tablet or personal computer).

This document informs the reader about the use of cookies on this site, and also provides all the necessary information about cookies.

What are cookies?

Each cookie is a short piece of plain text that is exchanged between the browser on your device and the website you are reading. Since this file is stored on your device, its very existence is evidence that you have visited this site. In addition, some settings made by you while browsing this site may be stored in the text of the file.

Most often, users automatically accept cookies. They can also be turned off in the browser settings, or you can set up work with these files so that you receive a notification about the sending of the corresponding cookies each time.

There are several types of cookies. But two of them are most often used – permanent and session. Session cookies are used only until the user closes his browser. And permanent ones are stored on the computer until the user deletes them, or until they expire.

What cookies this site uses

During the user’s stay on this site, the following types of cookies are used.

Advertising cookies. They are used to adapt advertising on the site to the interests of a specific user. Advertising effectiveness is also measured with their help.

Advertising cookies help to select ads that may be interesting and relevant to a specific reader. They also help to configure the system in such a way that the same advertisement is not shown constantly.

You can read more about the cookies of various advertising platforms in the official instructions:

Adsense: support.google.com

Admanager: support.google.com

Technical cookies. They remember certain settings that the user can make on this site.

Some pages contain an additional navigation block, and for them a permanent cookie remembers the very fact of displaying / hiding the block, its position on the page and setting the control elements of this block.

Some pages contain an information sorting block – sorting settings other than the default ones are stored in a session cookie.

Cookies for collecting analytics. They help the site and special services used by the site to measure their audience. This data is very useful for evaluating your content, its usefulness to the reader and improving the information provided.

These cookies can be disabled. To do this, you need to install an extension in your browser.

You can read more detailed information about Google Analytics files in the official instructions: support.google.com

Cookie for social networks. This type of file is intended for the possibility of sharing site materials in social networks.

When a user clicks on the "share" button on Twitter, Facebook, Telegram or Viber, the corresponding social network cookie identifies you.

More information about why social networks use cookies, as well as the privacy policy, can be found at the links below.

Facebook: facebook.com

Twitter: twitter.com

You can also disable cookies in your browser.

Rejection of the use of cookies

The user can refuse the use of cookies. To do this, they must be disabled in the browser. This will not affect the operation of the vast majority of pages of this site.

Also, the user can partially disable the cookie, or configure it in his own way.

Detailed instructions on how to do this can be found at the links below.

Instructions for Google Chrome

Instructions for Firefox

Instructions for Opera

Instructions for Safari

Instructions for Edge

Instructions for Internet Explorer

Privacy Policy Update

We may update this Privacy Policy at any time. You can check the current version of the Privacy Policy on this page.